Moment.js 한글 언어팩 추가

Moment.js는…

A lightweight javascript date library for parsing, manipulating, and formatting dates.

라는 것인데, 간단히 말해 Date Fomatting Library라고 보면 될 것 같다.

트위터를 예로 들면,

“14시간 전” 처럼 보여줄 수도 있고, 아니면 임의로 형식을 지정할 수도 있겠다.

요즘 NPM에 등록되는 모듈들을 하나씩 열어보고 있는데, 추가하는게 어렵지 않은것 같아서  문서를 참고해 lang쪽에 kr.js를 추가해 보았다.

(지금은 소스에 반영된 상태다.)

// lang/kr.js
(function() {
  var lang = {
    months: "1월_2월_3월_4월_5월_6월_7월_8월_9월_10월_11월_12월".split("_"),
    monthsShort: "1월_2월_3월_4월_5월_6월_7월_8월_9월_10월_11월_12월".split("_"),
    weekdays: "일요일_월요일_화요일_수요일_목요일_금요일_토요일".split("_"),
    weekdaysShort: "일_월_화_수_목_금_토".split("_"),
    longDateFormat: {
      L: "YYYY.MM.DD",
      LL: "YYYY년 MMMM D일",
      LLL: "YYYY년 MMMM D일 A h시 mm분",
      LLLL: "YYYY년 MMMM D일 dddd A h시 mm분"
    },
    meridiem: {
      AM: '오전',
      am: '오전',
      PM: '오후',
      pm: '오후'
    },
    relativeTime: {
      future: "%s 후",
      past: "%s 전",
      s: "몇초",
      ss: "%d초",
      m: "일분",
      mm: "%d분",
      h: "한시간",
      hh: "%d시간",
      d: "하루",
      dd: "%d일",
      M: "한달",
      MM: "%d달",
      y: "일년",
      yy: "%d년"
    },
    ordinal: function(number) {
      return '';
    }
  };
  // Node
  if (typeof module !== 'undefined') {
    module.exports = lang;
  }
  // Browser
  if (typeof window !== 'undefined' && this.moment && this.moment.lang) {
    this.moment.lang('kr', lang);
  }
}());

사용 방법은 moment를 Github이나 NPM을 통해 내려받은 뒤, require로 불러온다.

var moment = require('moment');
moment().add('hours', 1).fromNow(); // "1 hour ago"
moment.lang('kr'); // 언어팩 변경
moment().add('hours', 1).fromNow(); // "1 시간 전"

다음 코드는 kr.js의 Unit Testing 코드다.

/**************************************************


 Korean


 *************************************************/
module("lang:kr");

test("format", 18, function() {
  moment.lang('kr');
  var a = [
      ['YYYY년 MMMM Do dddd a h:mm:ss',
        '2010년 2월 14일 일요일 오후 3:25:50'
      ],
      ['ddd A h', '일 오후 3'],
      ['M Mo MM MMMM MMM', '2 2일 02 2월 2월'],
      ['YYYY YY', '2010 10'],
      ['D Do DD', '14 14일 14'],
      ['d do dddd ddd', '0 0일 일요일 일'],
      ['DDD DDDo DDDD', '45 45일 045'],
      ['w wo ww', '8 8일 08'],
      ['h hh', '3 03'],
      ['H HH', '15 15'],
      ['m mm', '25 25'],
      ['s ss', '50 50'],
      ['a A', '오후 오후'],
      ['일년 중 DDDo째 되는 날', '일년 중 45일째 되는 날'],
      ['L', '2010.02.14'],
      ['LL', '2010년 2월 14일'],
      ['LLL', '2010년 2월 14일 오후 3시 25분'],
      ['LLLL', '2010년 2월 14일 일요일 오후 3시 25분']
    ],
    b = moment(new Date(2010, 1, 14, 15, 25, 50, 125)),
    i;
  for (i = 0; i < a.length; i++) {
    equal(b.format(a[i][0]), a[i][1], a[i][0] + ' ---> ' + a[i][1]);
  }
});

test("format ordinal", 31, function() {
  moment.lang('kr');
  equal(moment([2011, 0, 1]).format('DDDo'), '1일', '1일');
  equal(moment([2011, 0, 2]).format('DDDo'), '2일', '2일');
  equal(moment([2011, 0, 3]).format('DDDo'), '3일', '3일');
  equal(moment([2011, 0, 4]).format('DDDo'), '4일', '4일');
  equal(moment([2011, 0, 5]).format('DDDo'), '5일', '5일');
  equal(moment([2011, 0, 6]).format('DDDo'), '6일', '6일');
  equal(moment([2011, 0, 7]).format('DDDo'), '7일', '7일');
  equal(moment([2011, 0, 8]).format('DDDo'), '8일', '8일');
  equal(moment([2011, 0, 9]).format('DDDo'), '9일', '9일');
  equal(moment([2011, 0, 10]).format('DDDo'), '10일', '10일');
  equal(moment([2011, 0, 11]).format('DDDo'), '11일', '11일');
  equal(moment([2011, 0, 12]).format('DDDo'), '12일', '12일');
  equal(moment([2011, 0, 13]).format('DDDo'), '13일', '13일');
  equal(moment([2011, 0, 14]).format('DDDo'), '14일', '14일');
  equal(moment([2011, 0, 15]).format('DDDo'), '15일', '15일');
  equal(moment([2011, 0, 16]).format('DDDo'), '16일', '16일');
  equal(moment([2011, 0, 17]).format('DDDo'), '17일', '17일');
  equal(moment([2011, 0, 18]).format('DDDo'), '18일', '18일');
  equal(moment([2011, 0, 19]).format('DDDo'), '19일', '19일');
  equal(moment([2011, 0, 20]).format('DDDo'), '20일', '20일');
  equal(moment([2011, 0, 21]).format('DDDo'), '21일', '21일');
  equal(moment([2011, 0, 22]).format('DDDo'), '22일', '22일');
  equal(moment([2011, 0, 23]).format('DDDo'), '23일', '23일');
  equal(moment([2011, 0, 24]).format('DDDo'), '24일', '24일');
  equal(moment([2011, 0, 25]).format('DDDo'), '25일', '25일');
  equal(moment([2011, 0, 26]).format('DDDo'), '26일', '26일');
  equal(moment([2011, 0, 27]).format('DDDo'), '27일', '27일');
  equal(moment([2011, 0, 28]).format('DDDo'), '28일', '28일');
  equal(moment([2011, 0, 29]).format('DDDo'), '29일', '29일');
  equal(moment([2011, 0, 30]).format('DDDo'), '30일', '30일');
  equal(moment([2011, 0, 31]).format('DDDo'), '31일', '31일');
});

test("format month", 12, function() {
  moment.lang('kr');
  var expected =
    '1월 1월_2월 2월_3월 3월_4월 4월_5월 5월_6월 6월_7월 7월_8월 8월_9월 9월_10월 10월_11월 11월_12월 12월'
    .split("_");
  var i;
  for (i = 0; i < expected.length; i++) {
    equal(moment([2011, i, 0]).format('MMMM MMM'), expected[i],
      expected[i]);
  }
});

test("format week", 7, function() {
  moment.lang('kr');
  var expected = '일요일 일_월요일 월_화요일 화_수요일 수_목요일 목_금요일 금_토요일 토'.split(
    "_");
  var i;
  for (i = 0; i < expected.length; i++) {
    equal(moment([2011, 0, 2 + i]).format('dddd ddd'), expected[i],
      expected[i]);
  }
});

test("from", 30, function() {
  moment.lang('kr');
  var start = moment([2007, 1, 28]);
  equal(start.from(moment([2007, 1, 28]).add({
    s: 44
  }), true), "몇초", "44초 = 몇초");
  equal(start.from(moment([2007, 1, 28]).add({
    s: 45
  }), true), "일분", "45초 = 일분");
  equal(start.from(moment([2007, 1, 28]).add({
    s: 89
  }), true), "일분", "89초 = 일분");
  equal(start.from(moment([2007, 1, 28]).add({
    s: 90
  }), true), "2분", "90초 = 2분");
  equal(start.from(moment([2007, 1, 28]).add({
    m: 44
  }), true), "44분", "44분 = 44분");
  equal(start.from(moment([2007, 1, 28]).add({
    m: 45
  }), true), "한시간", "45분 = 한시간");
  equal(start.from(moment([2007, 1, 28]).add({
    m: 89
  }), true), "한시간", "89분 = 한시간");
  equal(start.from(moment([2007, 1, 28]).add({
    m: 90
  }), true), "2시간", "90분 = 2시간");
  equal(start.from(moment([2007, 1, 28]).add({
    h: 5
  }), true), "5시간", "5시간 = 5시간");
  equal(start.from(moment([2007, 1, 28]).add({
    h: 21
  }), true), "21시간", "21시간 = 21시간");
  equal(start.from(moment([2007, 1, 28]).add({
    h: 22
  }), true), "하루", "22시간 = 하루");
  equal(start.from(moment([2007, 1, 28]).add({
    h: 35
  }), true), "하루", "35시간 = 하루");
  equal(start.from(moment([2007, 1, 28]).add({
    h: 36
  }), true), "2일", "36시간 = 2일");
  equal(start.from(moment([2007, 1, 28]).add({
    d: 1
  }), true), "하루", "하루 = 하루");
  equal(start.from(moment([2007, 1, 28]).add({
    d: 5
  }), true), "5일", "5일 = 5일");
  equal(start.from(moment([2007, 1, 28]).add({
    d: 25
  }), true), "25일", "25일 = 25일");
  equal(start.from(moment([2007, 1, 28]).add({
    d: 26
  }), true), "한달", "26일 = 한달");
  equal(start.from(moment([2007, 1, 28]).add({
    d: 30
  }), true), "한달", "30일 = 한달");
  equal(start.from(moment([2007, 1, 28]).add({
    d: 45
  }), true), "한달", "45일 = 한달");
  equal(start.from(moment([2007, 1, 28]).add({
    d: 46
  }), true), "2달", "46일 = 2달");
  equal(start.from(moment([2007, 1, 28]).add({
    d: 74
  }), true), "2달", "75일 = 2달");
  equal(start.from(moment([2007, 1, 28]).add({
    d: 76
  }), true), "3달", "76일 = 3달");
  equal(start.from(moment([2007, 1, 28]).add({
    M: 1
  }), true), "한달", "1달 = 한달");
  equal(start.from(moment([2007, 1, 28]).add({
    M: 5
  }), true), "5달", "5달 = 5달");
  equal(start.from(moment([2007, 1, 28]).add({
    d: 344
  }), true), "11달", "344일 = 11달");
  equal(start.from(moment([2007, 1, 28]).add({
    d: 345
  }), true), "일년", "345일 = 일년");
  equal(start.from(moment([2007, 1, 28]).add({
    d: 547
  }), true), "일년", "547일 = 일년");
  equal(start.from(moment([2007, 1, 28]).add({
    d: 548
  }), true), "2년", "548일 = 2년");
  equal(start.from(moment([2007, 1, 28]).add({
    y: 1
  }), true), "일년", "일년 = 일년");
  equal(start.from(moment([2007, 1, 28]).add({
    y: 5
  }), true), "5년", "5년 = 5년");
});

test("suffix", 2, function() {
  moment.lang('kr');
  equal(moment(30000).from(0), "몇초 후", "prefix");
  equal(moment(0).from(30000), "몇초 전", "suffix");
});

test("now from now", 1, function() {
  moment.lang('kr');
  equal(moment().fromNow(), "몇초 전",
    "now from now should display as in the past");
});

test("fromNow", 2, function() {
  moment.lang('kr');
  equal(moment().add({
    s: 30
  }).fromNow(), "몇초 후", "in a few seconds");
  equal(moment().add({
    d: 5
  }).fromNow(), "5일 후", "in 5 days");
});

문서 보면 브라우저에서 사용할 수도 있으니 참고하면 되겠다.

Back